solver.tui.turbo_workflow.workflow#

class main_menu.turbo_workflow.workflow(path, service)#

Enter the workflow menu.

disable(*args, **kwargs)#

Disable the workflow.

enable(*args, **kwargs)#

Enable the workflow.

reset(*args, **kwargs)#

Reset the workflow.