meshing.tui.mesh.cartesian#

class main_menu.mesh.cartesian(path, service)#

Enter Cartesian mesh menu.

mesh(*args, **kwargs)#

Generate Cartesian mesh.